Najciekawsze obszary postępu w światowej onkologii

Przypomnijmy najbardziej interesujące doniesienia dotyczące obszarów postępu w światowej onkologii zaprezentowane podczas 52. dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) w Chicago. W trakcie VI Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy (Warszawa, 10–12 sierpnia 2016) dr hab. med. Piotr Potemski opisał najciekawsze, jego zdaniem, obszary postępu w onkologii przedstawione na kongresie ASCO 2016.

  1. Glejak wielopostaciowy: chemioradioterapia (temozolomid + radioterapia) poprawia w porównaniu do samej radioterapii rokowanie również u starszych pacjentów przy zachowaniu podobnej jakości życia.
  2. Szpiczak nawrotowy: zmniejszenie względnego ryzyka progresji lub zgonu o 60% dzięki włączeniu daratumumabu do aktualnego standardu leczenia (bortezomib i deksametazon) w stosunku do standardowej chemioterapii.
  3. Badania kontrolne a rokowanie: Zwykle po zakończonym leczeniu pacjentom proponuje się wizyty kontrolne kilka razy do roku. Spektakularną wobec tradycyjnego schematu poprawę rokowania zaobserwowano u grupy chorych na raka płuca korzystających z zaproponowanej przez francuskich badaczy cotygodniowej ankiety on-line, zawierającej 12 pytań dotyczących objawów, połączonej z możliwością szybkiej wizyty u lekarza.
  4. Leczenie paliatywne raka nosowej części gardła: przeprowadzone w Chinach badanie III fazy wykazało wydłużenie czasu wolnego od progresji oraz czasu przeżycia u pacjentów po zastosowaniu nowego schematu chemioterapii: (cisplatyna z gemcytabiną) w porównaniu do dotychczasowego połączenia cisplatyny z fluorouracylem (PF).
  5. Rak jelita grubego: lokalizacja guza pierwotnego jelita grubego po lewej stronie ciała pacjenta zapewnia lepsze rokowanie oraz wyższą skuteczność leczenia cetuksymabem i bewacyzumabem.
  6. Rak płuca: terapię protonową chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem płuca cechuje podobna skuteczność i toksyczność, nie zaobserwowano zmniejszenia się zapadalności na popromienne zapalenie płuc.
  7. Czerniak: po dłuższym okresie obserwacji stwierdzono, że immunoterapia pembrolizumabem jest skuteczniejsza od ipilimumabu również po medianie czasu obserwacji wynoszącej 23 miesiące.
  8. Rak nerki: badanie kliniczne dotyczące czasu wolnego od progresji i całkowitego przeżycia na grupie 658 chorych leczonych kabozatynibem w miejsce ewerolimusu wykazało, że kabozatynib znacząco poprawia rokowania u pacjentów z nowotworem nerki.
  9. Rak trzustki: badanie III fazy ESPAC-4 dotyczące leczenia uzupełniającego chorych po resekcji raka trzustki z udziałem 740 chorych wykazało, że chemioterapia dwulekowa gemcytabiną z kapecytabiną zapewnia niewielką poprawę w stosunku do stosowanej tradycyjnie samej gemcytabiny. Niestety, toksyczność nowej formy leczenia jest większa.

Źródło: Materiały zaprezentowane podczas VI Letniej Akademii Onkologicznej 2016