STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIPERTERMII

[TEKST JEDNOLITY UWGLĘDNIAJĄCY ZMIANY DOKONANE W DNIU 2 KWIETNIA 2015 ROKU]

 

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Hipertermii, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu „Towarzystwem”.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może posiadać oddziały terenowe na zasadach niniejszego Statutu.
 2. Oddziały terenowe Towarzystwa tworzy i likwiduje Zarząd Główny na wniosek co najmniej 15 członków Towarzystwa z terenu objętego działaniem danego Oddziału.
 3. Władzami Oddziału Towarzystwa są: Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

Towarzystwo używa podłużnej pieczęci z napisem: Polskie Towarzystwo Hipertermii.

§ 7

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

 

Rozdział 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Towarzystwa jest:

 1. Szerzenie zdobyczy nauki na rzecz społeczeństw, a w szczególności między osobami zajmujacymi się hipertermią, takimi jak lekarze, biolodzy, inżynierowie, fizycy, chemicy.
 2. Zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej, a także wykorzystywania nowych zdobyczy nauki w praktyce,
 3. Podnoszenie w kraju wiedzy z zakresu zastosowania hipertermii w lecznictwie i profilaktyce walki z rakiem, poprzez współdziałanie w tym zakresie z władzami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi w kraju i za granicą,
 4. Wspieranie badań naukowych w zakresie hipertermii,
 5. Współdziałanie z innymi organizacjami, organami administracji publicznej oraz mediami w celu usprawnienia opieki medycznej w Polsce, z zastosowaniem hipertermii,
 6. Podnoszenie etyki zawodowej członków Towarzystwa oraz innych członków zawodów związanych z działalnością leczniczą.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:

 1. Organizuje zebrania, konferencje, sympozja i zjazdy naukowe,
 2. Organizuje popularne wykłady oraz inicjuje i organizuje akcje charytatywne celem zaznajomienia społeczeństwa z hipertermią jako metodą leczniczą,
 3. Organizuje wyjazdy, szkolenia i warsztaty dla kadry medycznej związane z upowszechnianiem wiedzy o hipertermii i jej zastosowaniach leczniczych,
 4. Opracowuje lub współuczestniczy w opracowywaniu kodeksów etycznych zawodów związanych z działalnością leczniczą,
 5. Organizuje konkursy i przyznaje nagrody dla wyróżniających się osób zaangażowanych w popularyzację hipertermii jako metody leczniczej,
 6. Współpracuje z wydawnictwami krajowymi i zagranicznymi.

 

Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

W skład PTH wchodzą członkowie  zwyczajni, wspierający i honorowi.

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pracująca w dziedzinie hipertermi lub innych nauk z nią związanych.
 2. Członkiem honorowym może zostać osoba z kraju i z zagranicy szczególnie zasłużona dla nauki i Towarzystwa – tę godność nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana wspieraniem działalności Towarzystwa. Osoba prawna bierze udział w pracach Towarzystwa za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 11

 1. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez zainteresowanego.
 2. Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego w uznaniu szczegolnych zaslug w dziedzinie hipertermii.
 3. Członkowie wspierający są przyjmowani uchwałą Zarządu Głównego PTH.

§ 12

Członkowie Towarzystwa mają prawo do:

 1. Członkowie zwyczajni:
  a. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
  b. uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach, zjazdach i sympozjach Towarzystwa,
  c. działania na rzecz Towarzystwa zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
 2. Członkowie honorowi posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni, z wyłączeniem praw wyborczych oraz są zwolnieni od opłacania składek.
 3. Członkowie wspierający posiadają jedynie prawa opisane w § 12 ust. 1 lit. b) i lit. c).

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa zobowiązani są do:
  a. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
  b. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,
  c. przestrzegania norm współżycia i zasad etyki zawodowej,
  d. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny.
 2. Członkowie wspierający są zobowiązani do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

§ 14

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w przypadku:
  a. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie,
  b. skreślenia przez Zarząd Główny za nieopłacenie składek członkowskich do końca trzeciego kwartału roku, za który jest należna składka, mimo pisemnego upomnienia, a może być przyjęty ponownie na zasadach ogólnych po uregulowaniu zaległych składek,
  c. wykluczenie przez Zarząd w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu na dodatkową karę utraty praw publicznych,
 2. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Skreślenie z listy członków wspierających przez Zarząd Główny może odbyć się w momencie utraty osobowości prawnej w/w członka.
 4. Od uchwał o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni.

 

Rozdział 4
WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA

§ 15

 1. Władzami naczelnymi Polskiego Towarzystwa Hipertermii są;
  a. Walne Zgromadzenie,
  b. Zarząd Główny,
  c. Główna Komisja Rewizyjna,
  d. Główny Sąd Koleżeński.
  Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
 1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa maksymalnie 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.
 2. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 3. W przypadku ustąpienia członków władz w czasie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

WALNE ZGROMADZENIE

§ 16

 1. Najwyższą władzą towarzystwa jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd Główny.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia odbywają się w czasie Zjazdów Naukowych PTH nie rzadziej niż co 4 lata.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny zawiadamia członków listownie lub w formie wiadomości e-mail, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej ½ uprawnionych do głosowania, w drugim terminie zaś bez względu na liczbę obecnych.

§ 17

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

 1. Z głosem stanowiącym członkowie: zwyczajni i honorowi.
 2. Z głosem doradczym członkowie: wspierający i zaproszeni goście.

§ 18

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  a. Ustalanie kierunków i programu działania Towarzystwa.
  b. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
  c. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
  d. Wybór Prezesa.
  e. Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
  f. Uchwalanie zmian statutu.
  g. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
  h. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.
  i. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez ustępujące władze Towarzystwa lub Zarządy Oddziałów.
  j. Rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach członkowskich wymienionych w § 14 pkt 4 Statutu.
  k. Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
  l. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.
 1. Walne Zgromadzenie jest ważne:
 • w I terminie przy obecności członków w liczbie 50 % +1,
 • w II terminie bez względu na liczbę członków.

§ 19

Obrady Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane.

§ 20

Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Zgromadzenia.

§ 21

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane:
  a. na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
  b. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTH,
  c. na wniosek co najmniej trzech Oddziałów Towarzystwa zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu,
  d. na wniosek co najmniej ¼ ogółu członków PTH.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku (żądania) lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

ZARZĄD GŁÓWNY PTH

§ 22

 1. Zarząd Główny używa pieczęci z napisem „Polskie Towarzystwo Hipertermii –Zarząd Główny”.
 2. Zarząd Główny składa się z 4-10 członków wybieranych przez zebranie założycielskie stowarzyszenia bądź Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, realizuje uchwały i wytyczne Walnego Zgromadzenia oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 4. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Zarząd Główny reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i składa oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa.
 6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa uprawniony jest każdy członek Zarządu Głównego, przy czym w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie Przewodniczącego i Skarbnika Zarządu Głównego.

§ 23

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. Uchwalanie problemowych planów pracy, budżetu i sprawozdań z ich wykonania.
 2. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie oddziałów, sekcji naukowych i komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności oraz powoływanie przewodniczących sekcji naukowych.
 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz zawierania umów w jego imieniu.
 4. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa.
 5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
 6. Współdziałanie z zainteresowanymi władzami i instytucjami w zakresie naukowej działalności Towarzystwa.
 7. Występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.
 8. Zatwierdzenie regulaminów działalności Zarządów Oddziałów, Sekcji Naukowych i komisji problemowych.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 10. Ustalanie wysokości składek, za zgodą Głównej Komisji Rewizyjnej, na każdy rok kalendarzowy.
 11. Nadawanie i pozbawianie godności Honorowego Prezesa Towarzystwa.
 12. Nadawanie i pozbawianie honorowych odznaczeń.
 13. Kierowanie dzialalnoscią wydawniczą.

§ 24

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku i zwoływane są przez prezesa lub jednego z wiceprezesów.
 2. Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego oraz jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 25

Prezydium Zarządu Głównego składa się z 4 osób, w tym prezesa,  wicepreza, sekretarza i skarbnika.

 1. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie i powinien on być lekarzem.
 2. Pozostałych członków Prezydium Zarządu Głównego, tj. wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, Zarząd Główny wybiera ze swego grona.

§ 26

Prezes Zarządu może zaprosić na posiedzenie Zarządu Głównego osoby nie wchodzące w skład tego organu, w szczególności prezesów Oddziałów Towarzystwa.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 27

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez zebranie założycielskie stowarzyszenia bądź Walne Zgromadzenie Towarzystwa i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
 2. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do kontrolowania, przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

§ 28

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,
 2. Koordynowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
 3. Przekazywanie Zarządowi Głównemu uwag o wynikach przeprowadzonych kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i wykonania budżetu,
 4. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności kontrolowanych jednostek Towarzystwa,
 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 6. Uchwalanie regulaminów Komisji Rewizyjnych Oddziałów.

§ 29

 1. Przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach władz Towarzystwa wszystkich szczebli organizacyjnych.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównej Towarzystwa ani pozostawać z członkami Zarządu Głównego Towarzystwa w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 30

 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 4-6 osób.
 2. Zasady i tryb działania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

§ 31

Główny Sąd Koleżeński jest powołany do orzekania w sprawach:

 1. Zarzutów dotyczących etyki zawodowej członków Towarzystwa,
 2. Sporów powstałych między członkami na tle ich działalności w Towarzystwie – na wniosek zainteresowanych stron.

§ 32

 1. Główny Sąd Koleżeński na prawo wymierzyć następujące kary:
  a. Naganę,
  b. Wykluczenie z Towarzystwa.
 2. Główny Sąd Koleżeński orzeka wykluczenie z Towarzystwa na skutek:
  a. Działania na szkodę Towarzystwa,
  b. Skazania prawomocnym orzeczeniem Sądu Rzeczypospolitej Polskiej na karę pozbawienia praw publicznych i obywatelskich.

§ 33

 1. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje każdej stronie prawo odwołania się – w terminie 30 dni do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.
 2. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania ukarany karą wykluczenia z Towarzystwa jest zawieszony w prawach członka.
 3. Wykonanie prawomocnych kar należy do Zarządu Oddziału.

 

WŁADZE ODDZIAŁÓW TERENOWYCH TOWARZYSTWA

§ 34

 1. Nadzwyczajne Walne Zabranie Członków Oddziału zwołuje się:
  – na podstawie uchwały Zarządu Oddziału,
  – na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  – na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków,
  – na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału w ciągu 30 dni od dnia wniesienia żądania lub powstania przyczyny zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 35

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest prawomocne jeśli weźmie w nim udział:
  – w pierwszym terminie – nie mniej niż połowa członków,
  – w drugim terminie ( po upływie 30 minut) – bez względu na ilość obecnych.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 36

Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków Oddziału mają:

 1. Z głosem decydującym ( stanowiącym) – członkowie Oddziału,
 2. Z głosem doradczym :
  – członkowie ustępujących władz Oddziału,
  – członkowie władz Towarzystwa,
  – zaproszeni goście.

§ 37

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. Uchwalenie wytycznych pracy Oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Towarzystwa,
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu,
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 38

Zarząd Oddziału składa się z 4 członków w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.

§ 39

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. Realizowanie na terenie swego oddziału celów Towarzystwa i wykonanie uchwał władz Towarzystwa,
 2. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 3. Prowadzenie na bieżąco listy członków oraz przesyłanie jej kopii raz w roku do Zarządu Głównego,
 4. Pobieranie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa i przesyłanie ich do Zarządu Głównego,
 5. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 6. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału.

§ 40

Zarząd Oddziału zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 41

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków i 2 zastępców i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

§ 42

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej przynajmniej raz w roku,
 2. składanie sprawozdań z kontroli Zarządowi Oddziału i Głównej Komisji Rewizyjnej,
 3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 4. Przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 43

Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 44

Majątek Towarzystwa tworzą nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 45

Na fundusze Towarzystwa składają się:

 1. Składki członkowskie,
 2. Dotacje i subwencje,
 3. Darowizny, spadki i zapisy,
 4. Środki pochodzące z ofiarności publicznej oraz sponsoringu,

Wpływy z innej działalności statutowej,
Dochody z prowadzonej przez Towarszystwo działalności gospodarczej zgodnie z § 46 statutu.

§ 46

 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności określonej w § 9.
 2. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje zebranie założycielskie stowarzyszenia bądź Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku prowadzenia odpłatnych działań pożytku publicznej, w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności nie będzie prowadzona działalność gospodarcza.
 4. Cały dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa przeznaczany będzie wyłącznie na działalność statutową Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Przedmiotem działalności gospodarczej Towarzystwa może być działalność:
  a. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
  b. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
  c. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
  d. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z­),
  e. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
  f. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  g. działalność w zakresie badań naukowych (PKD 72.11.Z; 71.20.B; 72.19.Z),
  h. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

§ 47

Składki członkowskie należy uiszczać w terminie do końca I kwartału roku, za który są one należne.

§ 48

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny.
 2. Władze Oddziałów Towarzystwa są zobowiązane zarządzać majątkiem Towarzystwa zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Zarząd Główny.
 3. Zabrania się:
  a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c. wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Towarzystwa,
  d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 4. Cały dochód Towarzystwa służy wyłącznie realizacji zadań statutowych należących do sfery zadań działalności pożytku publicznego.
 5. W przypadku prowadzenia przez Towarzystwo działalności pożytku publicznego nieodpłatnej i odpłatnej, działalność nieodpłatna i odpłatna będzie prowadzona na zasadach rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności. Powyżej wskazana zasada obowiązuje odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
 6. W przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, Towarzystwo sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.
 7. W przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, Towarzystwo sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

§ 49

Wszelkie oświadczenia woli władz Towarzystwa, zmierzające do uszczuplenie majątku Towarzystwa, wymagają dla swej ważności zgody władzy rejestracyjnej.

Rozdział VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ TOWARZYSTWA

§ 50

 1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
 2. Sprawy zmiany Statutu i rozwiązania się Towarzystwa muszą być umieszczone w proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia, podanym do wiadomości Delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania.

§ 51

 1. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 Delegatów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa musi określać cele, na jakie ma być użyty majątek Towarzystwa i wymaga dla swej ważności w tej części zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.